FoUI-eksperter. Illustrasjon

FoUI-eksperter

Vi ansetter eksperter fra regional industri som skal jobbe med forskning, utvikling og innovasjon ved vår institusjon.

Stig Wahlstrøm. Foto

Kontaktperson

Stig Wahlstrøm

 

Prosjektleder
E-post: swa@hbv.no
Tlf: 958 85 314

 

Last ned presentasjon av prosjektet (.pdf)

I media:

 

HBV ønsker å prioritere en ytterligere satsning på FoUI-aktivitet i samarbeid med næringslivet i regionen. Vi har derfor tatt initiativ til dette prosjektet, som har til formål å ansette seks eksperter fra regional industri i deltidsstillinger som «FoUI-eksperter» ved vår institusjon.

Stillingene er deltid (20 prosent), og det er viktigere med god industriell forståelse og kjennskap til egen bedrift enn akademisk bakgrunn og utdannelse.

I november 2015 ble vår første FoUI-ekspert ønsket velkommen: Kirsten Helle fra FMC Technologies på Kongsberg

HBV, gjennom Fakultet for teknologi og maritime fag, har i lengre tid jobbet strategisk med interne prioriteringer og eksterne samhandlinger slik at de per i dag er en viktig kunnskapsaktør for blant andre NCE-SE, NCE-MNT, SFI «Ultralyd» og VRIs sentrale næringsklynger i regionen. Prosjektets innsatsområder konsentreres derfor i første omgang rundt de etablerte næringsklyngene innenfor:

– FoUI-ekspertprosjektets ambisjon er å styrke nyskapning, næringsutvikling og verdiskapning i vår region gjennom industrinær og næringsrettet forskning på høyt internasjonalt nivå. Prosjektet skal styrke HBV som regional kunnskapsaktør

Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Petter Aasen.Foto.

Målsetning

Prosjektet skal øke antall etablerte forskningsprosjekter mellom næringlivet i Buskerud og Vestfold og HBV.

Porteføljen av forskningsprosjekter der regionalt næringliv samarbeider med HBV skal dobles innen 2020. Prosjektet har også som delmål å etablere flere FoUI-prosjekter mellom bedrifter i de etablert næringklyngene og HBV, samt gjennom dette samarbeidet videreutvikle HBV som forsknings- og utdanningsaktør.

Prosjektet

For å etablere industrinære prosjekter hvor tema og forskningsområder fokuseres rundt reelle og aktuelle problemstillinger er det viktig å ha god kjennskap til bedriftenes virksomhet, teknologi og strategiske prioriteringer.

For å lykkes med dette er det sentralt at kompetansemeglingen initieres av bedriften selv, og at HBV som en forskningspartner støtter opp rundt søknad, etablering av prosjekt og bidrar som partner i prosjektene.

Forskning og høyere utdanning 2015-2024

Regjeringen langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2015–2024 staker ut kursen for politikken de neste ti årene. Planen har som overordnet mål å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer. Planen slår fast at de offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp i perioden.

Regjeringen har en klar forventning om at norske fagmiljøer deltar aktivt i samarbeidet, og at de på noen områder er i front på den europeiske konkurransearenaen. Regjeringens mål er at norske fagmiljøer skal sikre seg to prosent av alle pengene som Horisont 2020 lyser ut. Da må omfanget på norsk FoUI-aktivitet øke betraktelig. Derfor ønsker regjeringen å trappe opp tiltak og stimuleringsordninger som legger til rette for at norske fagmiljøer skal vinne fram i Horisont 2020.

Kilde: Meld. St. 7 (2014–2015)

HBV som kunnskapsaktør og FoUI-samarbeidspartner

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har over mange år etablert et nært samarbeide med næringsliv og industri i regionen. Som kunnskapsaktør og FoUI-samarbeidspartner deltar HBV i ulike prosjekter finansiert av ulike programmer gjennom eksempelvis NCE, SFF, VRI, SFI, m.fl. Det er også etablert et antall klynger innenfor ulike forretningsområder. Disse er en kilde til prosjektidéer som tas videre i samarbeidprosjekter mellom industrien og HBV.

Regionen rundt HBV omfavner de to teknologimiljøene i Horten og Kongsberg, men vårt samarbeid begrenses ikke til disse to byene.

Organiseringmodell-foui-eksperter

Prosjektet ønsker å etablere en kompakt arbeidsgruppe hvor fortløpende arbeid utføres. Samarbeidspartnere er sentrale for å sikre prosjektets kvalitet og forankring.

Våre referansepartnere er:

Stig Wahlstrøm. Foto

Kontaktperson

Stig Wahlstrøm

 

Prosjektleder
E-post: swa@hbv.no
Tlf: 958 85 314

 

Last ned presentasjon av prosjektet (.pdf)

I media: